Τιμή βενζίνης, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Τιμές της βενζίνης, 27-Μάρτιος-2023: Η κατά μέσο όρο τιμής της βενζίνης στον κόσμο ανέρχεται σε 1.32 (U.S. Dollar) για λίτρο, ωστόσο υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών. Τα πλουσιότερα κράτη διατηρούν υψηλότερες τιμές και τα φτωχότερα, όπως και οι χώρες που παράγουν και εξάγουν πετρέλαιο, διατηρούν σημαντικά χαμηλότερες τιμές. Εξαίρεση αποτελούν οι ΗΠΑ που είναι οικονομικά προηγμένο κράτος, αλλά διατηρούν χαμηλές τις τιμές της βενζίνης. Οι διαφορές στις τιμές της βενζίνης στις επιμέρους χώρες οφείλονται στους διαφορετικούς φόρους και στις διαφορετικές επιχορηγήσεις όσον αφορά τη βενζίνη. Όλες οι χώρες αγοράζουν πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές στις ίδιες τιμές, αλλά επιβάλλουν διαφορετικούς φόρους. Γι’ αυτό η λιανική τιμή της βενζίνης είναι διαφορετική. Σε κάποιες χώρες, π.χ.
Τιμή βενζίνης, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, U.S. Dollar)
0.016
0.031
0.053
0.317
0.339
0.343
0.372
0.429
0.465
0.469
0.530
0.542
0.573
0.574
0.577
0.588
0.610
0.620
0.621
0.634
0.674
0.692
0.809
0.810
0.866
0.900
0.931
0.932
0.945
0.960
0.961
0.969
0.973
0.985
0.987
0.997
1.000
1.002
1.010
1.022
1.022
1.036
1.056
1.058
1.067
1.072
1.074
1.086
1.087
1.093
1.110
1.117
1.118
1.120
1.122
1.135
1.139
1.140
1.144
1.149
1.152
1.157
1.177
1.206
1.206
1.208
1.209
1.211
1.217
1.218
1.239
1.241
1.246
1.260
1.267
1.269
1.271
1.276
1.279
1.281
1.320
1.323
1.328
1.333
1.337
1.341
1.343
1.347
1.355
1.361
1.364
1.365
1.372
1.384
1.385
1.386
1.398
1.404
1.406
1.406
1.407
1.409
1.410
1.416
1.431
1.431
1.443
1.450
1.453
1.455
1.458
1.474
1.488
1.516
1.523
1.534
1.565
1.570
1.572
1.579
1.594
1.606
1.616
1.617
1.628
1.636
1.636
1.637
1.670
1.686
1.688
1.689
1.692
1.702
1.702
1.727
1.742
1.757
1.758
1.771
1.806
1.810
1.832
1.835
1.836
1.843
1.853
1.854
1.890
1.919
1.945
1.961
1.961
1.963
1.981
1.997
2.019
2.025
2.045
2.061
2.076
2.148
2.174
2.193
2.252
2.341
2.345
2.941
0
0.7
1.5
2.2
2.94
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK