Γουινέα Τιμή βενζίνης, λίτρο, 27-Μάρτιος-2023

Γουινέα Τιμή βενζίνης
Λίτρο γαλόνι
 GNF 12,000.000 45,424.920
 USD 1.398 5.292
 EUR 1.289 4.879
Γουινέα: Χρησιμοποιούμε ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης στη χώρα. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική αξία και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης. Στη βάση αυτών των εκτιμήσεων, η τιμή της βενζίνης είναι 12000 (Guinea Franc). Για σύγκριση, η κατά μέσο όρο τιμή της βενζίνης στον κόσμο σε αυτή την περίοδο είναι 11289.24 Guinea Franc. λέπετε στην απεικόνιση την τιμή της βενζίνης στο κράτος σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Οι χώρες, για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία, είναι αυτές με το αστράκι *.
Τιμή βενζίνης, 27-Μάρτιος-2023
(λίτρο, Guinea Franc)
136.026
269.144
458.474
2720.519
2907.901
2943.165
3194.022
3685.304
3989.939
4025.287
4553.139
4655.531
4919.541
4924.519
4950.518
5048.967
5236.524
5325.526
5328.995
5441.891
5783.849
5937.173
6941.208
6950.935
7434.596
7721.937
7989.674
8002.937
8112.710
8239.728
8245.214
8315.816
8352.487
8451.666
8468.946
8559.571
8579.808
8600.415
8668.197
8768.925
8775.719
8889.842
9064.747
9077.240
9155.351
9201.685
9217.976
9322.335
9328.396
9377.669
9526.768
9591.369
9598.098
9615.479
9630.143
9741.607
9776.067
9786.512
9818.645
9866.176
9887.455
9927.051
10106.089
10352.496
10354.719
10366.413
10378.353
10393.395
10445.235
10458.312
10636.156
10653.559
10698.510
10814.894
10878.332
10891.460
10907.131
10949.391
10981.899
10993.483
11330.995
11355.251
11399.772
11437.203
11473.958
11514.416
11523.347
11557.924
11633.129
11683.314
11704.592
11717.517
11772.017
11878.174
11888.273
11894.496
12000.000
12054.276
12065.507
12068.101
12074.033
12090.238
12100.664
12153.682
12281.180
12283.969
12381.714
12448.868
12473.895
12491.374
12515.092
12653.185
12771.779
13014.010
13069.663
13165.159
13433.804
13477.031
13489.221
13553.725
13684.049
13781.254
13869.127
13876.968
13974.714
14039.686
14044.888
14047.095
14337.863
14475.303
14484.612
14493.921
14521.848
14612.623
14612.803
14824.104
14950.056
15080.380
15088.758
15203.368
15504.370
15536.515
15722.693
15750.620
15760.111
15815.782
15907.543
15915.544
16218.599
16467.403
16690.816
16828.165
16833.178
16849.067
17001.323
17143.032
17333.036
17378.924
17553.749
17686.866
17817.190
18435.952
18660.773
18825.625
19325.228
20096.757
20131.286
25247.268
0
6311.8
12623.6
18935.5
25247.27
Στην απεικόνιση με * έχουμε σημειώσει τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τις τιμές της βενζίνης. Για τα υπόλοιπα κράτη χρησιμοποιούμε παλαιότερα στοιχεία που επικαιροποιούμε σύμφωνα με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τις αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως.
This site uses cookies.
Learn more here


OK